نفشه سایت ابر سازه

https://abarsazegroup.ir/blog/ 0 2024-03-05 07:07 +00:00
https://abarsazegroup.ir/%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d8%b3%d9%82%d9%81-%da%a9%d8%a7%d8%b0%d8%a8-%da%a9%d9%86%d8%a7%d9%81/ 10 2021-07-23 19:52 +00:00
https://abarsazegroup.ir/price-list3/ 10 2021-07-23 19:52 +00:00
https://abarsazegroup.ir/knauf-visit-valve/ 4 2021-07-23 19:52 +00:00
https://abarsazegroup.ir/knauf-sealant-putty/ 5 2021-07-23 19:52 +00:00
https://abarsazegroup.ir/knauf-tiles/ 6 2021-07-23 19:52 +00:00
https://abarsazegroup.ir/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d9%88-%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%b1-%da%a9%d9%86%d8%a7%d9%81-%d8%b9%d8%b1%d8%b6%d9%87-%d9%88-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d9%88-%d8%b1%d8%a7/ 2 2021-07-23 19:52 +00:00
https://abarsazegroup.ir/%d9%85%d9%82%d8%a7%d8%b7%d8%b9-cw-%d9%88-uw-%da%a9%d9%86%d8%a7%d9%81-%d8%b9%d8%b1%d8%b6%d9%87-%d9%88-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d9%85%d9%82%d8%a7%d8%b7%d8%b9-cw-%d9%88-uw-%da%a9%d9%86%d8%a7%d9%81/ 2 2021-07-23 19:52 +00:00
https://abarsazegroup.ir/knauf-tool/ 7 2021-07-23 19:54 +00:00
https://abarsazegroup.ir/knauf-panel-mr-gkbi/ 2 2021-07-23 19:54 +00:00
https://abarsazegroup.ir/knauf-panel-fm-gkfi/ 2 2021-07-23 19:54 +00:00
https://abarsazegroup.ir/%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84%db%8c%d8%aa-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d8%aa%d8%a7%db%8c%d9%84-%da%af%da%86%db%8c-55-%d8%af%d8%b1-55/ 1 2023-12-31 07:28 +00:00
https://abarsazegroup.ir/%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%af%d9%87-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d9%85%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%af-%d8%b3%d8%a7%d9%81%db%8c%d8%aa/ 1 2023-12-31 07:28 +00:00
https://abarsazegroup.ir/%d8%a2%da%a9%d9%88%d8%a7%d9%be%d8%a7%d9%86%d9%84-aquapanel-%db%8c%d8%a7-%d8%b5%d9%81%d8%ad%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%b3%d9%84%d8%ad-%d8%b3%db%8c%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%8c-%d8%b9%d8%b1%d8%b6/ 2 2023-12-31 07:28 +00:00
https://abarsazegroup.ir/%d9%be%d8%b1%d9%88%d9%81%db%8c%d9%84-%db%8c%d9%88-%db%b3%db%b6-%da%a9%d9%86%d8%a7%d9%81-%d8%b9%d8%b1%d8%b6%d9%87-%d9%88-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d9%be%d8%b1%d9%88%d9%81%db%8c%d9%84-%db%8c%d9%88/ 1 2023-12-31 07:29 +00:00
https://abarsazegroup.ir/%d9%86%d8%a8%d8%b4%db%8c-%d8%a7%d9%84-25-%da%a9%d9%86%d8%a7%d9%81-%d8%b9%d8%b1%d8%b6%d9%87-%d9%88-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d9%86%d8%a8%d8%b4%db%8c-l25-%da%a9%d9%86%d8%a7%d9%81/ 2 2023-12-31 07:29 +00:00
https://abarsazegroup.ir/knauf-rockwool/ 2 2023-12-31 07:31 +00:00
https://abarsazegroup.ir/diamant/ 2 2023-12-31 07:34 +00:00
https://abarsazegroup.ir/knauf-screw/ 2 2023-12-31 07:35 +00:00
https://abarsazegroup.ir/soffit-tiles/ 2 2023-12-31 07:38 +00:00
https://abarsazegroup.ir/%d9%be%d8%b1%d9%88%d9%81%db%8c%d9%84-%d8%a7%d9%81-%db%b4%db%b7-%da%a9%d9%86%d8%a7%d9%81-%d8%b9%d8%b1%d8%b6%d9%87-%d9%88-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d9%be%d8%b1%d9%88%d9%81%db%8c%d9%84-f47-%da%a9%d9%86/ 2 2023-12-31 07:39 +00:00
https://abarsazegroup.ir/knauf-panel-fr-gkf/ 2 2023-12-31 07:40 +00:00
https://abarsazegroup.ir/%d9%be%d8%a7%d9%86%d9%84-%da%a9%d9%86%d8%a7%d9%81/ 0 2024-01-02 06:07 +00:00
https://abarsazegroup.ir/%d9%84%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d9%82%db%8c%d9%85%d8%aa-%d8%a7%d9%85%d8%b1%d9%88%d8%b2-%da%a9%d9%86%d8%a7%d9%81-17-%d8%a7%d8%b1%d8%af%db%8c%d8%a8%d9%87%d8%b4%d8%aa-1400/ 0 2024-01-02 06:07 +00:00
https://abarsazegroup.ir/%d9%84%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d9%82%db%8c%d9%85%d8%aa-%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d9%be%d9%86%d9%84-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b1%d9%88%da%a9%d8%b4-%d8%af%d8%a7%d8%b1%da%af%da%86%db%8c-99/ 1 2024-01-02 06:08 +00:00
https://abarsazegroup.ir/%d8%aa%d8%a7%db%8c%d9%84-%d8%b3%d8%a7%d9%81%db%8c%d8%aa/ 1 2024-01-02 06:08 +00:00
https://abarsazegroup.ir/%d8%aa%d8%a7%db%8c%d9%84-amf-%db%8c%d8%a7-%d8%aa%d8%a7%db%8c%d9%84-%d9%85%d8%b9%d8%af%d9%86%db%8c-amf-%d8%b9%d8%b1%d8%b6%d9%87-%d9%88-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d8%aa%d8%a7%db%8c%d9%84-%d9%87%d8%a7/ 2 2024-01-02 06:08 +00:00
https://abarsazegroup.ir/%d8%a7%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%da%a9%d9%86%d8%a7%d9%81-%d8%b9%d8%b1%d8%b6%d9%87-%d9%88-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d8%a7%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa/ 6 2024-01-02 06:08 +00:00
https://abarsazegroup.ir/%da%af%da%86-%d8%a8%d8%b1%da%af-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f/ 1 2024-01-08 18:08 +00:00
https://abarsazegroup.ir/%d9%be%d8%a7%d9%86%d9%84-%da%af%da%86%db%8c-%d9%85%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%84%db%8c-%da%a9%d9%86%d8%a7%d9%81-%db%8c%d8%a7-%d9%be%d9%86%d9%84-%da%af%da%86%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%af%d9%87-rg-%db%8c%d8%a7-g/ 2 2024-01-10 09:55 +00:00
https://abarsazegroup.ir/%da%af%da%86-%d8%a8%d8%b1%da%af-%d8%ac%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%af/ 1 2024-01-15 19:44 +00:00
https://abarsazegroup.ir/%d9%84%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d9%82%db%8c%d9%85%d8%aa-%d9%85%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa-%da%a9%d9%86%d8%a7%d9%81-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-98/ 0 2024-01-22 05:03 +00:00
https://abarsazegroup.ir/%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d8%ac%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%af/ 0 2024-01-22 07:39 +00:00
https://abarsazegroup.ir/%d9%be%d8%a7%d9%86%d9%84-%da%af%da%86%db%8c-%d9%85%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%84%db%8c-rg-%da%a9%d9%86%d8%a7%d9%81/ 1 2024-01-29 04:46 +00:00
https://abarsazegroup.ir/%d9%be%d8%b1%d9%88%d9%81%db%8c%d9%84-f47-%da%a9%d9%86%d8%a7%d9%81/ 0 2024-02-21 06:36 +00:00
https://abarsazegroup.ir/%d9%84%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d9%82%db%8c%d9%85%d8%aa-%d9%85%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa-%da%a9%d9%86%d8%a7%d9%81-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%da%af%da%86%d8%a8%d8%b1%da%af-%d8%ac%db%8c%d8%a8/ 2 2024-02-23 11:26 +00:00
https://abarsazegroup.ir/%d9%be%d8%b1%d9%88%d9%81%db%8c%d9%84-%db%8c%d9%88-36-u36/ 1 2024-02-23 11:35 +00:00
https://abarsazegroup.ir/%d9%be%d8%b1%d9%88%d9%81%db%8c%d9%84-l25/ 1 2024-02-23 11:41 +00:00
https://abarsazegroup.ir/%d8%a8%d8%aa%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%af%d8%b1%d8%b2%da%af%db%8c%d8%b1/ 1 2024-02-23 11:44 +00:00
https://abarsazegroup.ir/%da%a9%d9%86%d8%a7%d9%81-%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d9%88-%da%86%d9%87-%d9%85%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%9f/ 1 2024-03-05 07:04 +00:00
https://abarsazegroup.ir/%d9%88%d8%b3%d8%a7%db%8c%d9%84-%d9%88-%d8%a7%d8%a8%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%da%a9%d9%86%d8%a7%d9%81/
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دسته‌بندی نشده
گچ برگ جیبرد

( ما بزرگترین صادر کننده و تولید کننده گچ در ایران هستیم این امر سبب شده که پانل های گچی ما از کیفیت مرغوبی برخوردار باشد).

سنگ پریدوتیت (Peridotite)
دسته‌بندی نشده
سنگ پریدوتیت (Peridotite)

سنگ پریدوتیت (Peridotite) پریدوتیت (Peridotite) یک سنگ آذرین نفوذی است که عمدتاً از کانی‌های الیوین و پیروکسن ساخته شده‌است. این سنگ دارای کمتر از 45 درصد سیلیسیم دی‌اکسید است. پریدوتیت‌ها معمولاً دارای رنگ سبز تیره یا سیاه هستند و دارای بافت درشت‌دانه‌ای هستند. این سنگ‌ها معمولاً در عمق‌های زیادی در …

سنگ گرانیت (Granite)
دسته‌بندی نشده
سنگ گرانیت (Granite)

سنگ گرانیت (Granite) سنگ گرانیت یک سنگ آذرین نفوذی است که از کانی‌های کوارتز، فلدسپات، و کانی‌های فرعی مانند بیوتیت، هورنبلند، و پگماتیت تشکیل شده است. این سنگ معمولاً دارای رنگ‌های خاکستری، صورتی، یا سفید است. گرانیت در دماها و فشارهای بالا تشکیل می‌شود. این سنگ معمولاً در مناطق آتشفشانی …