سنگ ابسیدین (Obsidian)
آشپزی

سنگ ابسیدین (Obsidian)

سنگ ابسیدین (Obsidian) سنگ ابسیدین یک نوع شیشه آتشفشانی طبیعی است که از سرد شدن سریع گدازه آتشفشانی تشکیل می‌شود. ابسیدین یک سنگ آذرین است که از ماگمای غلیظ تشکیل می‌شود. این ماگما به سرعت سرد می‌شود و فرصتی برای تشکیل بلور پیدا نمی‌کند. ابسیدین به رنگ‌های مختلفی از جمله …